terms page

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for levering af udstyr – inklusiv installation.

 

1. GENERELT

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, pristilbud og aftaler om levering af udstyr inklusiv installation fra WM Machines (herefter “WM Machines”) i det omfang, de ikke er udtrykkeligt fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

1.2. Den anden parts (herefter ”Køber”) indkøbsbetingelser er specifikt undtaget og er ikke gældende for aftaleforholdet.

 

2. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

2.1. WM Machines tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsen, medmindre andet er udtrykkeligt anført.

2.2. WM Machines forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

 

3. PRODUKTINFORMATION

3.1. Udstyret

WM Machines er forpligtet til at levere udstyr og materiel (“Udstyret”) i henhold til den med Køber indgåede aftale (”Aftalen”), og herefter at installere udstyret i overensstemmelse med Aftalen/ordrebekræftelsen.

3.2. Vejledning og forskrifter

WM Machines leverer betjeningsmæssige, sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for Udstyret.

 

4. PRIS

4.1. Alle priser angives eksklusiv moms. WM Machines har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leveret udstyr svarende til prisforhøjelser som følge af ændringer i skatter og afgifter.

4.2. Er det aftalt, at WM Machines skal tage udstyr i bytte, bærer Køber risikoen herfor, indtil det ibyttetagne overgives til WM Machines. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne udstyr overgives til WM Machines i samme stand som ved WM Machines besigtigelse, bortset fra almindeligt slid, samt er forskriftsmæssigt vedligeholdt frem til overgivelsen.

 

5. BETALING

5.1. Betalingstidspunkt

Medmindre andet er aftalt, skal den samlede købesum betales med 30 % ved aftalens indgåelse, 60 % ved afsendelse fra producent, og 10 % ved endelig overtagelse. Betaling skal ske netto kontant inden 8 dage fra fakturadato.

5.2. Rente

Hvis Køber ikke betaler til forfaldstid, er WM Machines berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdatoen i henhold til Renteloven.

5.3. Udsættelse, tilbagetagelse og ophævelse

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, kan WM Machines, efter at have underrettet Køber skriftligt herom, udsætte opfyldelsen af Aftalen indtil betaling er modtaget. WM Machines er også berettiget til at tilbageholde eller tilbagetage Udstyret eller dele heraf, samt at lukke for adgangen til software leveret af WM Machines. Endvidere er WM Machines berettiget til at ophæve Aftalen ved at give Køber skriftlig meddelelse herom, og er tillige berettiget til – udover rente og kompensation for inddrivelsesomkostninger – at kræve erstatning for det lidte tab.

5.4. Modregning

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på WM Machines i købesummen, som ikke er skriftligt anerkendt af WM Machines.

 

6. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til Udstyret forbliver hos WM Machines, indtil den fulde købesum er betalt af Køber. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoens overgang, jf. punkt 7.1.

 

7. LEVERING

7.1. Risikoens overgang Risikoen for tab og skader overgår til Køber i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser. Disse betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010. Hvis ikke Parterne specifikt har aftalt andet, sker levering Ex Works.

7.2. Manglende modtagelse af leverance

Såfremt Køber ikke accepterer leveringen på leveringstidspunktet, skal Køber ikke desto mindre betale den del af købesummen, der forfalder på leveringstidspunktet, som om levering var sket. WM Machines skal sørge for opbevaring af Udstyret for Købers risiko og regning.

7.3. Leveringstidspunkt

7.4. Leveringstiden er fastsat af WM Machines efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse. Alle oplyste leveringstider er således angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt og skriftligt bekræftet af WM Machines.

 

8. INSTALLATION

8.1. Forberedende arbejde

Køber skal i god tid sørge for og sikre, at de nødvendige installationer, f.eks. elinstallationer, er udført og klar og i øvrigt sikre, at alle betingelser, som er nødvendige for at kunne foretage installationen, og som er nødvendige for korrekt betjening af Udstyret, er til stede. Køber er ansvarlig for, at dette forberedende arbejde er udført i overensstemmelse med de tegninger og informationer, som er leveret af WM Machines. Arbejdet skal være afsluttet i god tid, forinden installationen skal finde sted. Under alle omstændigheder skal Køber sikre, at fundamentet hvor Udstyret skal installeres, er udført i henhold til WM Machines forskrifter. Køber skal sikre, at WM Machines medarbejdere og/eller underleverandører har mulighed for at udføre installationsarbejdet i overensstemmelse med den aftalte tidsplan og indenfor normal arbejdstid. Forudsat at Køber har modtaget besked i rimelig tid forinden, kan installationsarbejdet udføres udenfor normal arbejdstid i det omfang WM Machines vurderer, at det er nødvendigt.

8.2. Arbejde, der ikke er omfattet af Aftalen

Køber er ikke, uden forudgående skriftlig accept fra WM Machines, berettiget til at bruge WM Machines medarbejdere til at udføre arbejde, der ikke er omfattet af Aftalen.

8.3. Forsinkelse/afbrydelse af installationsarbejdet

Såfremt installationsarbejdet afbrydes/forsinkes på grund at omstændigheder, for hvilke WM Machines ikke er ansvarlig, er WM Machines berettiget til kompensation for eventuelt ekstraarbejde, ventetid, tid brugt på ekstra rejser eller ekstraomkostninger, herunder omkostninger som følge af, at WM Machines skal lade udstyr blive på arbejdsstedet i en længere periode på grund af forsinkelsen.

 

9. AFLEVERING AF UDSTYRET – OVERTAGELSE

9.1. Endelig overtagelse Udstyret betragtes som værende afleveret, når Udstyret overtages af Køber. Overtagelse af Udstyret sker som følger: – Når Køber har modtaget WM Machines skriftlige meddelelse om, at installationen er færdiggjort eller – Såfremt Køber tager Udstyret i brug.

 

10. KØBERS MISLIGHOLDELSE

Uden præjudice for andre rettigheder og krav, kan WM Machines efter eget skøn vælge midlertidigt at standse opfyldelsen af Aftalen eller ophæve Aftalen helt eller delvist, såfremt Køber: – ikke har opfyldt Købers forpligtelser i henhold til Aftalen eller – ophører med at eksistere eller – er blevet omdannet til en anden juridisk enhed, f.eks. gennem fusion, eller – er blevet insolvent, herunder, men ikke begrænset til, påbegyndelse af likvidation, konkurs, rekonstruktion m.m.

 

11. UNDERSØGELSE OG REKLAMATION

Når Udstyret er afleveret, jf. pkt. 9, anses Køber for at have undersøgt Udstyret for eventuelle mangler, der ville kunne afdækkes i forbindelse med en rimelig undersøgelse af Udstyret. Hvis der senere opstår en mangel, som ikke rimeligvis kunne være konstateret i forbindelse med en sådan undersøgelse, skal Køber uden unødigt ophold give WM Machines meddelelse herom. En sådan meddelelse skal under alle omstændigheder senest gives to uger inden udløb af Garantiperioden. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Køber skal foretage rimelige foranstaltninger for at begrænse eventuelle skader og skal i den forbindelse følge instrukser fra WM Machines. Såfremt Køber undlader at give WM Machines skriftlig meddelelse om en mangel indenfor de i dette punkt fastsatte tidsfrister, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

12. WM MACHINESS HÆFTELSE FOR MANGLER

12.1. Garanti

WM Machines garanterer, at Udstyret lever op til standardkvalitet og er funktionsdygtigt samt fri for materielle mangler. Denne begrænsede garanti gælder for en periode på 12 måneder fra overtagelsesdatoen (”Garanti-perioden”).

12.2. Begrænsninger

WM Machines hæfter kun for fejl, der opstår under driftsforhold, som anført i Aftalen, og ved korrekt brug af Udstyret. WM Machines er ikke ansvarlig for – fejl forårsaget af omstændigheder, der opstår efter risikoen er overgået til Køber, f.eks. fejl som opstår på grund af forkert eller manglende anvendelse, vedligeholdelse, service, eller forkert eller mangelfuld reparation udført af Køber eller som i øvrigt er forårsaget af ændringer i Udstyret udført uden forudgående skriftlig accept fra WM Machines. – Almindelig slitage eller forringelse. WM Machines er ikke ansvarlig for eventuelle fejl ved Udstyret, der opstår efter udløbet af Garantiperioden, jf. punkt 12.1.

12.3. WM Machines forpligtelse til at afhjælpe mangler Ved modtagelse af meddelelse i henhold til punkt 11 er WM Machines forpligtet til efter eget valg a) at sende en medarbejder for at reparere den defekte del af Udstyret, b) at foretage omlevering for så vidt angår den defekte del af Udstyret, eller c) at give Køber nedslag i købesummen svarende til værdien af den defekte del af Udstyret. Såfremt WM Machines vælger selv at reparere Udstyret, skal Køber for egen regning give WM Machines adgang til Udstyret samt sørge for adgang til de materialer, som er nødvendige for afhjælpning af manglen.

 

13. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

13.1. Force majeure Hver af Parterne er berettiget til at indstille opfyldelsen af Aftalen i det omfang, opfyldelsen er besværliggjort eller gjort byrdefuld som følge af ydre omstændigheder, der ikke med rimelighed kan forhindres af den pågældende Part, eller af omstændigheder, uforudsete begivenheder eller andre grunde, som den pågældende Part ikke kan kontrollere (“Force Majeure”). Dette gælder, men er ikke begrænset til, følgende tilfælde: arbejdskonflikter, nationale eller lokale strejker, illegale eller lovlige strejker, brand, krig, omfattende militære troppe bevægelser, oprør, beslaglæggelse, konfiskation, embargo, begrænsninger i elforsyningen, valuta- og eksportre-striktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme natur fænomener, terrorhandlinger og fejl og mangler i leverancer fra underleverandører. Begivenheder omfattet af dette punkt, uanset om de indtræffer før eller efter indgåelse af Aftalen, giver kun Parterne ret til at indstille opfyldelsen af Aftalen, såfremt disse begivenheder og effekten heraf ikke kunne forudsiges på tidspunktet for Aftalens indgåelse.

13.2. Produktansvar WM Machines er ikke ansvarlig for skader på ejendom eller løsøre, der forårsages af Udstyret efter afleveringen. WM Machines er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader på produkter, der produceres af Køber, eller produkter i hvilke Købers produkter indgår. Såfremt WM Machines modtager krav om erstatning fra tredjemand for skader som beskrevet ovenfor, skal Køber forsvare WM Machines og holde WM Machines skadesløs. Køber er forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller lade sig indklage ved den voldgiftsret, der behandler krav om erstatning fra WM Machines på bag grund af påståede skader forårsaget af Udstyret.

13.3. Indirekte tab Ingen af Parterne hæfter for den anden parts eventuelle produktionstab, omsætningstab, brugstab, tab af kontrakter eller for et hvilket som helst andet indirekte tab eller følgetab.

13.4. Maksimering af ansvar

WM Machines samlede ansvar i forbindelse med Aftalen kan ikke overstige 20 % af den totale købesum.

 

14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED

14.1. Tegninger og tekniske dokumenter

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Udstyret eller dets produktion, som før eller efter aftalens indgåelse overdrages fra en Part til den anden Part, skal tilhøre den afgivende Part. Immaterielle rettigheder til Udstyret forbliver hos WM Machines og dennes leverandører, medmindre andet specifikt er anført i Aftalen. Ingen af Parterne er berettiget til, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden Part, at bruge tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information, som modtages til andre formål end det formål, til hvilket de blev afgivet. Tegninger, tekniske dokumenter og anden teknisk information må ikke uden forud gående samtykke fra afgivende Part blive brugt, kopieret, reproduceret, overdraget eller kommunikeret til tredjemand.

14.2. Forretningshemmeligheder

Ingen af parterne er berettiget til, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, at give tredjemand kendskab til kommercielle oplysninger, som er for trolige eller ikke offentligt tilgængelige, såfremt disse oplysninger er kommet til partens kendskab i forbindelse med Aftalen.

 

15. TVISTER OG LOVVALG

15.1. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed og ophævelse, skal afgøres efter dansk ret ved dom stolene i Danmark.